Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Co powinien zawierac wniosek o ubezwłasnowolnienie?

  1. Wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe czy całkowite).
  2. Wyczerpujące uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przyczyn jego złożenia; zalecane byłoby podanie informacji, w jakich placówkach leczył się bądź leczy uczestnik i jaka jest jego sytuacja majątkowa.
  3. Wyjaśnienie stanu cywilnego osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, i złożenie odpisu skróconego aktu urodzenia uczestnika; jeśli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika oraz wskazać imię, nazwisko i adres zamieszkania małżonka, jeśli uczestnik jest wdową/wdowcem, to wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeśli uczestnik jest osobą rozwiedzioną, to fakt ten należy wykazać poprzez złożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa zawierającego informację o rozwodzie lub przez załączenie odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego.
  4. Wyjaśnienie stosunku wnioskodawcy wobec uczestnika poprzez złożenie odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego. Jeśli wnioskodawca jest ojcem uczestnika wystarczy odpis skróconego aktu urodzenia; jeśli wnioskodawczyni jest matką uczestnika i po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko, to zamiast swego odpisu skróconego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni; jeżeli wnioskodawczyni jest siostrą uczestnika i na skutek zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, to również zamiast swego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni.
  5. Należy wskazać kandydata na kuratora, podając jego dane personalne, adres zamieszkania oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Kurator ustanawiany jest w celu ochrony praw uczestnika postępowania w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie (kandydatem na kuratora powinien być przede wszystkim małżonek, krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie). Kandydat na kuratora nie może być stroną postępowania o ubezwłasnowolnienie. Zalecane jest załączenie wraz z wnioskiem wyrażonej na piśmie zgody takiej osoby o podjęciu się pełnienia tej funkcji.
  6. We wniosku należy zaznaczyć, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania.
  7. Wskazane jest podanie numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym.
  8. Do wniosku należy dołączyć w oryginale wspomniane wyżej akty stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo oraz aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry lub psychologa, lub neurologa z rozpoznaniem choroby.

Opłaty:

  • opłata stała: 40 zł,  
  • zaliczka na biegłego: 550 zł
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.