Pouczenie pozwanego przy doręczeniu odpisu pozwu z jednoczesnym zarządzeniem wniesienia odpowiedzi na pozew

Pouczenie pozwanego przy doręczeniu odpisu pozwu z jednoczesnym zarządzeniem wniesienia odpowiedzi na pozew

Pozwany winien w ciągu…………… złożyć odpowiedź na pozew.

Jakie są skutki niezłożenia odpowiedzi na pozew?

 1. Zgodnie z art. 207 § 2 i 7 w zw. z art. 130 § 2 kodeksu postępowania cywilnego odpowiedź na pozew złożona po upływie powyższego terminu podlega zwrotowi. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.
 2. Zgodnie z art. 207 §3 kodeksu postępowania cywilnego przewodniczący może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko, gdy sąd tak postanowi, chyba, że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.
 3. Zgodnie z art. 207 § 6 kodeksu postępowania cywilnego sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew lub w dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.

W jaki sposób należy złożyć odpowiedź na pozew?

 1. Odpowiedź na pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku adres….. lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Za datę wpływu pisma uważa się datę złożenia w biurze podawczym lub nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. UWAGA: Nie należy nadawać przesyłki kurierskiej.
 2. Odpowiedź na pozew należy złożyć w formie pisma procesowego, które zgodnie z art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego powinno zawierać:
 1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. oznaczenie rodzaju pisma,
 3. osnową (treść) wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczony okoliczności,
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 5. wymienienie załączników.

Pismo nalezy oznaczyć sygnaturą akt sprawy.

Ponadto w odpowiedzi na pozew należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (o ile działa przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika).

W treści odpowiedzi na pozew należy wskazać w szczególności:

 1. czy pozwany zgadza się z żądaniem pozwu,
 2. okoliczności uzasadniające stanowisko powoda co do treści żądania pozwu,
 3. powołać dowody na poparcie twierdzeń strony pozwanej.

Czy odpowiedź na pozew można złożyć przez pełnomocnika?

1. Zgodnie z art. 86 kodeksu postępowania cywilnego strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sadem osobiście lub przez pełnomocników.

2. Jeżeli pozwany ustanowił pełnomocnika, do odpowiedzi na pozew należy dołączyć pełnomocnictwo lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej/wraz z odpisami dla doręczenia uczestniczącym w sprawie osobom.

W ilu egzemplarzach należy złożyć odpowiedź na pozew?

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie załącznika do akt sądowych.

Jak należy składać wnioski dowodowe?

 1. Zgodnie z art.3 kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.
 2. Zgodnie z art. 6 § 2 kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszelkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.
 3. Zgodnie z art. 232 kpc strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę.
 4. Zgodnie z art. 229 kpc nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości.
 5. Zgodnie z art. 230 kpc, gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej rozprawy może fakty te uznać za przyznane.
 6. We wniosku o przeprowadzenie dowodu należy oznaczyć fakt podlegający stwierdzeniu oraz środek dowodowy. Strona powołująca dowód ze świadków winna ich wskazać tak, aby ich wezwanie było możliwe. Należy podać imię, nazwisko świadka, adres zamieszkania, względnie inny adres, pod którym możliwe jest doręczenie świadkowi wezwania.
 7. Zgodnie z art. 130 [4] kpc strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. Sąd podejmie czynność połączoną z wydatkami, jeżeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokości.

Czy stawienie się na rozprawę jest obowiązkowe?

 1. Nieobecność pozwanego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
 2. Zgodnie z art. 339 § 1, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. Natomiast zgodnie z art. 340 wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczy, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.
 3. Zgodnie z art. 214 kodeksu postępowania cywilnego rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powoła się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy. Jeżeli nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy, zostały powołane przez pełnomocnika strony, sąd może go skazać na grzywnę.
 4. Zgodnie z art. 214 [1] usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.
 1. Zgodnie z art. 217 strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Sąd pomija twierdzenia i dowody, jeżeli są powoływane jedynie dla zwłoki lub okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione.
 2. Zgodnie z art. 162 kpc strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod uwagę z urzędu albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.