Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie miasta Kościerzyna:

https://koscierzyna.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju rozpoczął działanie system nieodpłatnej pomocy prawnej dla:

 • osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osób, które ukończyły 65 lat,
 • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantów,
 • weteranów,
 • osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) można uzyskać w ponad 1,5 tysiąca punktów zlokalizowanych w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty oraz w siedzibach wybranych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. System zakłada uruchomienie 2 takich punktów w każdym powiecie. Pełna, na bieżąco aktualizowana lista punktów znajduje się TUTAJ.

nieodopłatna pomoc prawna - grafika Ministerstwa Sprawiedliwości

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać porady z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Świadczona pomoc obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Do świadczenia pomocy w ramach systemu uprawnieni są adwokaci, radcowie prawni, a w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego także doradcy podatkowi (w zakresie spraw podatkowych) i absolwenci prawa legitymujący się odpowiednim doświadczeniem.

UWAGA:

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w ramach ww. systemu nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Osoby uprawnione do uzyskania pomocy zobowiązane są do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie* lub – w przypadku konieczności niezwłocznego uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego – złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

* dowodu tożsamości, oryginału (lub odpisu) decyzji o przyznaniu/udzieleniu świadczenia, ważnej Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia o posiadanym statusie kombatanta, legitymacji weterana

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej działające w Kościerzynie:

 • Dwa punkty przy ul. I. Krasickiego 4 83-400 Kościerzyna

Godziny otwarcia:

Pon. – pt.: 730-1130

Pon., wt., czw.: 1130-1530

śr.: 1130-1700

pt.: 1130-1400

 • Punkt nr 3 przy ul. 3 Maja 83-400, Kościerzyna, Polska

Godziny otwarcia:

Pon. – pt.: 1130-1530