ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – OBSŁUGA INFORMATYCZNA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Sąd Rejonowy w Kościerzynie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług
informatycznych na rzecz Sądu Rejonowego w Kościerzynie ul. Dworcowa Nr 2, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,- euro

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na :
kompleksowej obsłudze serwisowej sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, w tym :
– bieżąca naprawa sprzętu komputerowego i użytkowanego na nich oprogramowania
poprzez przywrócenie ich prawidłowego funkcjonowania,
– archiwizacja danych zawartych na stacjach roboczych na żądanie Zamawiającego ,
– konfiguracja sprzętu i oprogramowania zgodnie z wolą Zamawiającego,
– rozbudowa sprzętu komputerowego,
– instalacja nowo zakupionego w trakcie trwania umowy oprogramowania i dodatkowego
osprzętu,
– inne czynności serwisowe zlecone przez Zamawiającego dotyczące sprzętu
komputerowego i oprogramowania,.
– prace serwisowe związane z siecią komputerową.

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie w
wymiarze 40 godzin miesięcznie, minimum 8 godzin tygodniowo, minirnurn 3 dni w
tygodniu i odpowiadać przed osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego.

Termin obowiązywania umowy -12 miesięcy.
Usługa świadczona będzie w dwóch lokalizacjach – ul. Dworcowa 2 i ul. Zgromadzenia
Księży Zmartwychwstańców l w Kościerzynie
Pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres:
od-informatyczny@gdansk.so.gov.pl

Termin składania ofert upływa dnia : 30 września 2016r. godz. 14,oo
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Sądu Rejonowego w Kościerzynie przy ul.
Dworcowej Nr 2 pok. nr 14 l piętro.
Oferty zostaną ocenione wg kryterium najniższej ceny