Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) – SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kościerzynie, z siedzibą w Kościerzynie, ul. Dworcowa 2, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018r., poz. 23 t.j. ze zm.) dotyczących danych, których współadministratorem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 1. Dane kontaktowe administratora danych: telefon: (58) 680-13-48, adres e-mail: administracja@koscierzyna.sr.gov.pl.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Kościerzynie: adres e-mail: iodo@koscierzyna.sr.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem jest Sąd Rejonowy w Kościerzynie.

 

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 a,b,c lub e RODO.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowy w Kościerzynie odbywa się w celu:

 sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

 zatrudnienia w sądzie,

 świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

 prowadzenia zamówień publicznych,

 prowadzenia działalności finansowej,

 prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,

 udostępniania informacji publicznej,

 udzielania informacji uprawnionym osobom,

 zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

 wykonywania zadań Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie w ramach działalności administracyjnej.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie.

 

 1. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

 

 

 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
 1. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.
 3. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.