Jak złożyć pozew o separację?

W celu rozpoczęcia sprawy o separację małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .
Pozew powinien zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia separacji)
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)
W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
  • orzeczenia separacji, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
  • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
  • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci
Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o separację.
Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:
  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie
Opłata stała od separację wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej (również e-znaków), za pośrednictwem portalu e-Płatności lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego 38 10 10 11 40 00 66 79 22 31 00 00 00
Możliwe jest również złożenie wniosku o separację w przypadku, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i chcą wspólnie złożyć sprawę o separacje.
Opłata od wniosku o separacje: 100 zł
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.