Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

1. Należy wypełnić WNIOSEK dostępny w Biurze Obsługi Interesantów lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

„Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (pobierz druk)

lub

„Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (pobierz druk)

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym. (link do wzoru)

2. Wnieść OPŁATĘ 30 zł w jeden z następujących sposobów:

– w formie znaków opłaty sądowej lub e-znaków;

– gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu (Kasa Sądu Okręgowego w Gdańsku znajduje się w budynku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 w pok. -1.06 (Centrum Obsługi Interesantów); czynna jest w poniedziałki od 8:30 do 18:00 [z wył. przerw w godz. 11:15-11:30 oraz 15:00-15:15] oraz od wtorku do piątku od 8:30 do 15:00 [z wył. przerwy w godz. 11:15-11:30]);

– na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

3. Złożyć wniosek wraz z dowodem opłaty Punkcie Informacyjnym KRK (UWAGA: NOWA LOKALIZACJA: Centrum Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gdańsk, wejście od strony ul. Nowe Ogrody, poziom -1), wysłać drogą pocztową/kurierską lub złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Informacje na temat uzyskania zaświadczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronach: https://ems.ms.gov.plhttps://krk.ms.gov.pl.

Opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 zł.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

 

ODBIÓR zaświadczenia:

– osobiście na podstawie dowodu osobiostego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– przez inne osoby na podstawie pisemnego UPOWAŻNIENIA od osoby wskazanej we wniosku i własnego dowodu osobistego. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na poczcie lub w banku) w wysokości 17 zł – z wyjątkami przewidzianymi w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. w opłacie skarbowej (Dz.U.2006 Nr 225 poz. 1635);

– zaświadczenia na podstawie wniosków nadesłanych pocztą/kurierem odsyłane są niezwłocznie po sprawdzeniu na adres wskazany we wniosku.

 

Wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego 

– Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.2000 Nr 50 poz 580 ze zm.);

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014 poz. 861 ze zm.);

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz.U. 2014 poz. 841 ze zm.).