Informacje dotyczące wyboru ławników

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693)) jest dostępny u dołu niniejszej strony.

Zasady wyboru ławników (w tym kryteria, które powinny spełniać osoby ubiegające się o wybór) zostały określone w Ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 99 poz. 1070, z późniejszymi zmianami), Dział IV, Rozdział 7, artykuły 158–175.