Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie ws. konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego A.-0111-4/19-AKTUALIZACJA (20.01.2020r.) – WYNIKI konkursu

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie ws. konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego A.-0111-4/19

PREZES SĄDU REJONOWEGO W KOŚCIERZYNIE
w dniu 28 listopada 2019 roku
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie
ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna
nr ref. A.- 0111-4/19

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52):

  1. posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
  2. posiadać nieskazitelny charakter;
  3. posiadać ukończone studia wyższe prawnicze w Polsce z tytułem magistra lub studia zagraniczne uznane w Polsce;
  4. mieć ukończone 24 lata;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego zawierający aktualny adres zamieszkania oraz numer telefonu;
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  6. aktualną fotografie zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Kandydat składa wymagane dokumenty (WZORY DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH W ZAŁĄCZENIU) opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio w siedzibie Sądu w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do: Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kościerzynie, ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna, tel. /0-58/680 13 48 albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

1/ etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie BIP Sądu Rejonowego w Kościerzynie oraz tablicy ogłoszeń nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

2/ etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3/ etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpoznawane.

Przy składaniu dokumentów należy powołać się na nr referencyjny konkursu A.1110-4/19.

Drugi etap konkursu (test) odbędzie się w dniu 20.01.2020r. roku o godz. 10:00 w Sali 4.09 /III piętro/
w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1

Jednocześnie informuję, iż osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie nie mogą odbywać aplikacji radcowskiej lub aplikacji adwokackiej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane mogą odebrać dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu – po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Ogłoszenia z dnia 10.01.2020r. oraz 20.01.2020r. o wynikach poszczególnych etapów konkursu z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.
Sąd Rejonowy w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Dworcowej 2, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kościerzynie pod adresem: http://www.koscierzyna.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych