Strona Główna

UWAGA!

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w dniach 13 marca-30 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie ogranicza swoją działalność tylko do spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych. Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w:

Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie Adm.0111-21/20 z dnia 24 marca 2020 r. [KLIKNIJ TUTAJ]

Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie Adm.0111-22/20 z dnia 25 marca 2020 r. [KLIKNIJ TUTAJ]


a godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kościerzynie w poniedziałki zostają określone do odwołania

od 7:30 do 15:30


Kuratorzy zawodowi będą pełnić dyżury głównie telefonicznie – szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58-686-93-13

Z uwagi na powyższe m.in.: 

 • zostają zniesione wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie na terminy w okresie 13 marca-30 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych
 • zostaje zamknięta Informacja w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz karnych, punkty Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Kościerzynie (w tym dla IV Wydziału Ksiąg Wieczystych) oraz sekretariaty wszystkich komórek organizacyjnych Sądu.
 • dostęp do czytelni akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych znoszeniem wokand
 • wejście do Sądu Rejonowego w Kościerzynie będzie możliwe tylko za okazaniem wezwania lub zawiadomienia, oraz na publikację orzeczenia, i pod warunkiem wyrażenia zgody na zbadanie temperatury, które przeprowadzą wyznaczeni do tego pracownicy
   

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ


Ponadto prosimy zapoznać się z:


Komunikatem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: o zapobieganiu oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 [KLIKNIJ TUTAJ]


Z dniem 1 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie wznawia działalność.

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna,
ul. Dworcowa 2
Budynek A

NIP 5911695995

Sąd urzęduje:

w poniedziałki od 7:30- 18.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sąd przyjmuje interesantów w godzinach:

Sekretariaty Wydziałów:

  • poniedziałek w godzinach od 9:00 – 18:00
  • wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 – 15:00
 • czwartek w godzinach od 7:30 – 14:00

Biuro Podawcze:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Kościerzynie

obowiązujące od dnia 01.01.2015r.

Dochody budżetowe:

I Wydział Cywilny: 52 1010 0055 1233 0050 0900 0001

II Wydział Karny: 25 1010 0055 1233 0050 0900 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 95 1010 0055 1233 0050  0900 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych: 68 1010 0055 1233 0050 0900 0004

Księga należności: 79 1010 0055 1233 0050 0900 0000

Depozyty (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe):

BGK o/o Gdańsk : PLN

PLN 60 1130 1017 0021 1000 9390 0004

USD 33 1130 1017 0021 1000 9390 0005

EUR 17 1130 1017 0021 1000 9390 0002

CHF 44 1130 1017 0021 1000 9390 0001

GBP 87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

Sumy na zlecenie (zaliczki):

BGK o/o Gdańsk : 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002

FPP : 76 1130 1121 0006 5584 3520 0009

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kościerzynie:
miasto Kościerzyna oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: obieg dokumentów odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 20/91 Prezesa Sądu Wojewódzkiego, a mianowicie wszystkie przesyłki i pisma kierowane ogólnie do Sądu są przyjmowane przez biuro Podawcze. Następnie segregowane i przekazywane za pokwitowaniem na wydziały lub oddziały. Natomiast pisma kierowane do Prezesa trafiają do Kierownika Oddziału Administracyjnego i następnie po zarejestrowaniu przedkładane są Prezesowi. Z kolei wszystkie pisma wychodzące z Sądu są składane w Biurze Podawczym po czym zaewidencjonowane są w wykazie listów poleconych, a następnie ekspediowane przez pocztę.

Elektroniczne postępowanie upominawcze ( e-Sąd )  https://www.e-sad.gov.pl/

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem  1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

Informacje dotyczące istoty elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobów obrony przed wydanym w sprawie nakazem znaleść można w ulotce informacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4360,elektroniczne-postepowanie-upominawcze-ulotka.html

INFORMACJE

Informacje o koronawirusie.
Jak zachować bezpieczeństwo?


Dziecko – świadek szczególnej troski
Nieodpłatna pomoc prawna
PROBACJA

 

czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

AKTUALNOŚCI