Strona Główna

Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 02.03.2021r. Adm. 0111-12/21, Adm. 0111-11/21 dot. funkcjonowania i organizacji sądu – zasad wpuszczania do budynku sądu, uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach, zachowania na salach rozpraw i korytarzach przyjmowania interesantów.

UWAGA!

Od dnia 25 maja 2020 r. wznawia się obsługę interesantów przez Informację w sprawach cywilnych i rodzinnych/karnych, Biuro Podawcze, Czytelnie Akt w obu siedzibach Sądu (zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 13 maja 2020 r., Nr Adm. 0111-41/20).
Sekretariaty Wydziałów/Sekcji nie obsługują interesantów

W dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu w czasie trwania epidemii, m.in. poprzez:

 • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynkach Sądu i ograniczenie czasu ich przebywania w budynkach, ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem,
 • maksymalne ograniczenie obrotu korespondencji tradycyjnej.
 • WAŻNE INFORMACJE:

  • Wejście na teren Sądu możliwe jest jedynie po wskazaniu powodu wizyty.
  • Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.
  • Osoby wchodzące do Sądu podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury.
  • Osoby wchodzące do Sądu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa.
  • Wszelkie sprawy winny być załatwiane w pierwszej kolejności za pośrednictwem Informacji w sprawach cywilnych i rodzinnych/karnych, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia, w celu przeprowadzenia kwarantanny.
  • Od dnia 01 czerwca 2020 r. wszystkie terminy spraw, które nie zostały zniesione lub zmienione, będą odbywały się zgodnie z wyznaczonymi terminami.
  • Od dnia 01 czerwca 2020 r. wszystkie sprawy będą sukcesywnie wyznaczane.
  • Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kościerzynie w poniedziałki zostają określone do odwołania: od 7:30 do 15:30.
  • PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ


   Ponadto prosimy zapoznać się z:


   Komunikatem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: o zapobieganiu oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 [KLIKNIJ TUTAJ]


   OBSŁUGA INTERESANTÓW

   Budynek przy ul. Dworcowej 2 ·      Informacja w sprawach cywilnych i rodzinnych (pokój 0.06, parter)
   tel. 58 772 43 50    Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek – piątek, godz.  8:00-15:00
    
   ·      Biuro Podawcze (pokój 0.06, parter)
   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek – piątek, godz.  7:30-15:00
    
   ·      Czytelnia akt spraw I Wydziału Cywilnego (pokój 0.05, parter)
   tel. 58 686 32 22,   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek – piątek, godz.  11:00-13:00
   /udostępnienie akt po uprzednim umówieniu –
   telefonicznie lub osobiście/
    
   ·      Czytelnia akt spraw III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (pokój 1.05, I piętro)
   tel. 58 686 32 97,   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek – piątek, godz.  11:00-13:00
   /udostępnienie akt po uprzednim umówieniu –
   telefonicznie lub osobiście/
    
   Budynek przy ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1·      Informacja w sprawach karnych, Biuro Podawcze – dla potrzeb II Wydziału  Karnego
   Czytelnia akt spraw II Wydziału Karnego (pokój 2. 01, I piętro),
    tel. 58 772 44 50
   Godziny przyjęć interesantów w Informacji, Biurze Podawczym:
   poniedziałek – piątek, godz.  10:30-15:00
    
   Godziny przyjęć interesantów w Czytelni:
   poniedziałek – piątek, godz.  8:30-10:30
   /udostępnienie akt po uprzednim umówieniu –
   telefonicznie lub osobiście/
   ·      Sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych – udzielanie informacji, Biuro Podawcze
   (pokój 1. 02, parter), tel. 58 686-93-01
   Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie wydziału:
   poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00
    
   ·      Czytelnia akt IV Wydziału Ksiąg Wieczystych (pokój 1.06, parter)
   tel. 58 686 93 03, 58 686 93 08
   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek – piątek, godz.  11:00-13:00
   /udostępnienie akt po uprzednim umówieniu –
   telefonicznie lub osobiście/
    
   ·      Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – udzielanie informacji, składanie pism
   (pokój 2. 09, I piętro), tel. 58 686-93-13
   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek – piątek, godz.  7:30-15:00
    

   Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Kościerzynie

   obowiązujące od dnia 01.01.2015r.

   Dochody budżetowe:

   I Wydział Cywilny: 52 1010 0055 1233 0050 0900 0001

   II Wydział Karny: 25 1010 0055 1233 0050 0900 0002

   III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 95 1010 0055 1233 0050 0900 0003

   IV Wydział Ksiąg Wieczystych: 68 1010 0055 1233 0050 0900 0004

   Księga należności: 79 1010 0055 1233 0050 0900 0000

   Depozyty (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe):

   BGK o/o Gdańsk : PLN

   PLN 60 1130 1017 0021 1000 9390 0004

   USD 33 1130 1017 0021 1000 9390 0005

   EUR 17 1130 1017 0021 1000 9390 0002

   CHF 44 1130 1017 0021 1000 9390 0001

   GBP 87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

   Sumy na zlecenie (zaliczki):

   BGK o/o Gdańsk : 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002

   FPP : 76 1130 1121 0006 5584 3520 0009

   EPUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

   Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kościerzynie:
   miasto Kościerzyna oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych).

   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: obieg dokumentów odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 20/91 Prezesa Sądu Wojewódzkiego, a mianowicie wszystkie przesyłki i pisma kierowane ogólnie do Sądu są przyjmowane przez biuro Podawcze. Następnie segregowane i przekazywane za pokwitowaniem na wydziały lub oddziały. Natomiast pisma kierowane do Prezesa trafiają do Kierownika Oddziału Administracyjnego i następnie po zarejestrowaniu przedkładane są Prezesowi. Z kolei wszystkie pisma wychodzące z Sądu są składane w Biurze Podawczym po czym zaewidencjonowane są w wykazie listów poleconych, a następnie ekspediowane przez pocztę.

   Elektroniczne postępowanie upominawcze ( e-Sąd ) https://www.e-sad.gov.pl/

   W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku, z dniem 1 stycznia 2010 r. zostaje wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze ( art. 505 28 – 50537 k.p.c)

   Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

   Informacje dotyczące istoty elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobów obrony przed wydanym w sprawie nakazem znaleść można w ulotce informacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

   http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4360,elektroniczne-postepowanie-upominawcze-ulotka.html

INFORMACJE

Informacje o koronawirusie.
Jak zachować bezpieczeństwo?


Dziecko – świadek szczególnej troski
Nieodpłatna pomoc prawna
PROBACJA

czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości


AKTUALNOŚCI